Jest Plan dla edukacji!

Jest Plan dla edukacji!

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które może wcielać w życie każdy z nas. Jego podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby ich realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee.

– Wierzymy, że suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości – komentuje Agnieszka Pałys, Dyrektor ds. Prawnych i Organizacyjnych WPT, Prezes Fundacji Pro Mathematica.

Plan dla edukacji podzielony jest na 10 obszarów – każdy odpowiada jednemu z głównych celów strategicznych Planu. Obszar obejmuje 50 celów oraz 250 zadań.

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły. Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom. Wyznacza on kierunki do zmiany, która może się wydarzyć niezależnie od uwarunkowań systemowych. Dzięki niemu, wykorzystując własne lub zaproponowane przez innych narzędzia, każdy może zmieniać polską edukację w sposób dostosowany do realiów, potrzeb i możliwości konkretnej szkoły, organizacji, społeczności czy miejscowości.

Włącz się realizację Planu!

Planu dla edukacji nie zrealizujemy sami! Nasze działania skupią się na wdrażaniu narzędzi dla każdego z obszarów oraz budowaniu platformy, która umożliwi gromadzenie, promowanie i upowszechnianie działań, które zostaną do nas zgłoszone – dodaje Katarzyna Wolniak, koordynatorka inicjatywy Projektujemy przyszłość. Edukacja z Wrocławskiego Parku Technologicznego.

W realizację Planu dla edukacji można włączyć się na www.plandlaedukacji.pl, wybierając zadania z obszarów takich jak: środowisko edukacyjne, rodzice i szkoła, biznes i edukacja, kondycja psychiczna, oceny, egzaminy, zestawienia, rozwój talentów, podstawa  programowa, kompetencje przyszłości czy edukacja przyszłości.

Jak powstał Plan dla edukacji?

Plan powstał w ramach inicjatywy Projektujemy przyszłość. Edukacja. Został opracowany dzięki połączeniu potencjałów środowisk biznesowych, edukacyjnych i akademickich, które mają więcej punktów stycznych, niż może się wydawać. W jego stworzenie zostali zaangażowani eksperci z różnych branż, bezpośrednio i pośrednio związanych z edukacją. W ramach procesu jego budowy odbył się szereg konsultacji społecznych, badanie ankietowe, liczne studia przypadków oraz proces recenzowania przez kilkunastu ambasadorów projektu. Dzięki temu można mieć pewność, że wyznacza on kluczowe kierunki dla rozwoju edukacji.

Więcej na www.plandlaedukacji.pl

11 października 2023

Udostępnij