Stwórz z nami

Plan dla edukacji

Zaprojektujmy naszą przyszłość!

Przejdź do

ZAŁOŻENIA PLANU
MODEL PRAC
OBSZARY TEMATYCZNE
DZIAŁAJ Z NAMI!
AMBASADORZY
Kontakt

Stwórzmy praktyczny
plan dla polskiej szkoły

Każdy z nas liczy się dla edukacji i każdy, dla kogo jest ona ważna, może projektować jej przyszłość! Właśnie dlatego zapraszamy do wspólnego działania. Rozpoczynamy prace nad Planem rozwoju polskiej edukacji. Chcemy, by w przyszłości była ona procesem realizowanym łatwiej, praktyczniej i z wizją.

Stawiamy na praktyczne rozwiązania!

Plan, który opracujemy będzie opierać się o realne cele, określać sposoby ich realizacji i podawać wskaźniki, które ocenią stan ich wcielania w życie. Będziemy mierzyć postęp prac nad wdrażaniem założeń Planu, tworzyć narzędzia pozwalające na ich wypełnianie i co najważniejsze – gromadzić wokół inicjatywy osoby, dla których liczy się edukacja i które chcą razem z nami zmieniać szkołę. Suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację przyszłości. 

Co najważniejsze, Planu dla edukacji nie stworzymy samodzielnie. Podstawą sukcesu jest dla nas zaangażowanie w  jego przygotowanie osób, które liczą się z edukacją.

Model prac nad
Planem dla edukacji

Chcemy zaprojektować edukację, która będzie procesem łatwiejszym, prowadzonym nie tylko praktycznie, ale i z wizją.

Opracowanie 10 obszarów tematycznych Planu dla edukacji oraz przeprowadzenie konsultacji ich dotyczących, zgromadzenie zespołów eksperckich, w ramach których będą toczyć się społeczne prace nad Planem

Prace grup roboczych nad Planem (cykliczne konsultacje społeczne), wypracowanie celów szczegółowych i wskaźników ich realizacji

Budowa sieci podmiotów wdrażających Plan dla edukacji
Monitorowanie efektów wdrażania Planu

Obszary
Planu dla edukacji

Obszary tematyczne Planu dla edukacji to 10 zagadnień, na których chcemy skupić nasze działania. W ramach każdego z nich, wspólnie z osobami, które będą chciały włączyć się w nasze działania, ustalimy cele szczegółowe oraz wskaźnik ich realizacji. Co ważne – mają być to cele mogące być realizowane oddolnie, przez osoby, dla których ważna jest edukacja, a efekt zmiany ma przynieść skala ich wdrażania.

Oto obszary, na których ma skupić się Plan dla edukacji:

I. ŚRODOWISKO EDUKACYJNE

CEL: Wsparcie i rozwój zawodów związanych z edukacją

Wokół polskiej edukacji zgromadzona jest duża liczba rozproszonych osób i instytucji, które łączy jeden cel – zmiana edukacji. Aktywności w tym obszarze mają je zintegrować, wypromować i zachęcić innych do działania. Mają one również cel ogólnospołeczny, związany ze zwiększaniem świadomości roli zawodu nauczyciela, jak również praktyczny – wspieranie osób zajmujących się edukacją.

II. RODZICE I SZKOŁA

CEL: Rozwój partnerskich relacji rodzice – szkoła

Działania związane z poprawą relacji między rodzicami, a nauczycielami i dyrektorami szkół. Podejmowane w tym obszarze aktywności mają promować wielostronną współpracę, udzielać wsparcia dla działań organizacji, rad rodziców, rady szkoły.

III. BIZNES I EDUKACJA

CEL: Integracja biznesu i edukacji

Zwiększanie świadomości znaczenia dwustronnej relacji biznesu i edukacji, ich wzajemnego wpływu na siebie oraz pokazanie możliwości współpracy.

IV. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

CEL: Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości

Popularyzacja potrzeby rozwijania kompetencji w szkole, pokazanie, jak w praktyczny sposób budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji oraz przybliżenie środowisku przydatnych praktyk i sposobów pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji.

V. SZKOŁA JAKO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

CEL: Promowanie postrzegania szkół jako przyjaznych przestrzeni

Działania, które w skali mikro i makro sprawią, że szkoły w kontekście fizycznym i społecznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli.  Mają polegać m.in. na wypracowaniu uniwersalnych rozwiązań, które mogą na swoje potrzeby adaptować różne szkoły.

VI. PODSTAWA PROGRAMOWA

CEL: Zmiana postrzegania sposobu realizacji podstawy programowej

Rekomendowane działania pokażą, jak wprowadzać zmianę w sposobie realizacji podstawy programowej oddolnie, w momencie, gdy systemowa zmiana nie jest możliwa do szybkiego wdrożenia. Będą pokazywać, że różne szkoły mogą adaptować ją do swoich potrzeb.

VII. OCENY, EGZAMINY, ZESTAWIENIA

CEL: Promowanie nowego podejścia do narzędzi, które są obecne w szkolnym systemie

Wyznaczenie celów i podejmowanie działań zmierzających do zmiany sposobu postrzegania i stosowania w szkolnej codzienności obecnych w niej systemowo narzędzi. Zachowanie wymaganych procedur wspierających rozwój uczniów i ułatwiających pracę nauczycielom.

VIII. EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

CEL: Budowa świadomości roli edukacji dla przyszłości (rozwoju nauki, gospodarki, społeczeństwa)

Budowa świadomości społecznej roli edukacji dla społeczeństwa przyszłości, jej relacji z nauką i gospodarką, kształtowanie świadomych obywateli oraz promowanie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych postaw.

IX. ROZWÓJ I WSPIERANIE TALENTÓW

CEL: Promowanie roli interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Wspieranie rozwoju talentów w polskich szkołach, promowania szkoły opartej o interdyscyplinarny rozwój, używającej narzędzi pozwalających uczniom na podążanie za ciekawością świata.

X. KONDYCJA PSYCHICZNA

CEL: Troska o kondycję psychiczną środowiska edukacyjnego

Wyznaczenie celów i podejmowanie działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów (która została mocno nadszarpnięta m.in. przez pandemię), ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

Włącz się w nasze
działania

Zapraszamy do wspólnego działania! Będziemy informować na bieżąco o spotkaniach stacjonarnych, wirtualnych i ankietach, poprzez które prowadzimy konsultacje społeczne nad Planem.

Obecnie prowadzimy badanie ankietowe, dzięki któremu określimy szczegółowe cele Planu dla edukacji. Dołączysz do nas?

Wypełnij ankietę!

Ambasadorzy
Planu dla edukacji

Joanna Gogolińska - dyrektor fundacji zaawansowanych technologii

Skontaktuj się
z nami!

Katarzyna Wolniak - specjalista ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Katarzyna Wolniak

katarzyna.wolniak@projektujemyprzyszlosc.pl
+48 781 871 634

Marta Bodys

martabodys@insightpr.pl
+48 570 484 604