Poznaj ludzi tworzących nasz projekt!

Organizatorzy

Maciej Potocki - prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Maciej Potocki

Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, na którym zdobył tytuł magistra inżyniera zarządzania systemami finansowym. Ukończył też interdyscyplinarne, podyplomowe studia Executive MBA. Przez lata związany z Urzędem Miejskim Wrocławia, gdzie jako współpracownik prezydenta miasta, był odpowiedzialny za nadzorowanie kilkunastu wydziałów, m.in.: Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta, Biura Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miejskiej, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Prasowego (Wydziału Komunikacji Społecznej), Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz Zespołu Zarządzania Projektami. W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Agnieszka Pałys

Prezes Fundacji Pro Mathematica, Dyrektor Pionu Prawnego i Organizacyjnego we Wrocławskim Parku Technologicznym. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Prawo, Zarządzanie i marketing), a także interdyscyplinarnych, podyplomowych studiów Executive MBA. Związana przez wiele lat z samorządem (nieruchomości, nadzór właścicielski). Od 10 lat we Wrocławskim Parku Technologicznym odpowiada za obszar prawno-organizacyjny. Zaangażowana w wiele projektów związanych z inkubacją i rozwojem firm, strategią Spółki, szkoleniami i usługami doradczymi, pozyskiwaniem partnerów inwestycyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, a także współpracę z uczelniami wyższymi.

Zarządzając jako Prezes Fundacji ProMathematica Przedszkolem Niepublicznym „Technoludek” współpracowała przy tworzeniu i realizowaniu wielu projektów dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska m.in. „Młody Przedsiębiorca”, „Młode Wrocławskie Marki”, „Kuźnia Młodego Przedsiębiorcy”, „Poznaj swoje talenty”. Od kilku lat współpracuje z Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania organizując na terenie WPT warsztaty dla usamodzielniającej się młodzieży.

Od ponad dwóch lat współtworzy projekt edukacyjny „Projektujemy przyszłość. Edukacja”, którego głównym celem jest zaprojektowanie edukacji na miarę współczesnych czasów włączając w działania różne grupy interesariuszy (nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, rodzice, przedstawiciele świata akademickiego, przedstawiciele NGO, biznes, przemysł), którym z różnych powodów bliska jest edukacja. Wierzy, że wsparcie dzieci i młodzieży jest niezbędne, żeby móc cieszyć się szczęśliwym życiem i samodzielnie wybierać satysfakcjonujące wyzwania.

Katarzyna Wolniak - specjalista ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym

Katarzyna Wolniak

Koordynator Oddziału ds. Promowania Nauki i Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami w zakresie działalności edukacyjnej. Zaangażowana w realizowanie zadań związanych z organizacją projektów edukacyjnych na rzecz lepszej edukacji. Koordynuje działania związane z prowadzoną przez WPT i Fundacje Pro Mathetmica inicjatywą „Projektujemy przyszłość. Edukacja”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie organizacji i współtworzenia wydarzeń i konferencji, które odbywały się we Wrocławskim Parku Technologicznym. Koordynuje i promuje działanie Centrum Edukacyjnego WPT.

Marta Bodys

Od kilkunastu lat związana z komunikacją projektów społecznych i komercyjnych, realizowanych nie tylko w kraju, ale też międzynarodowo, szczególnie w ramach inicjatyw UE. CEO firmy Insight, która zajmuje się kompleksową komunikacją dla biznesu i nauki. Zwolenniczka postrzegania komunikacji jako kompleksowego procesu, który powinny wdrażać firmy i organizacje. Autorka publikacji naukowych dotyczących komunikacji społecznej i politycznej w Polsce.

Społeczność

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, politologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów MBA. W mieście odpowiada za jakość życia, w tym edukację, zdrowie oraz szeroko pojęte działania z obszaru inteligentnego miasta. Dwukrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Rady Miasta Gdyni, pełnił także funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych, był także szefem sztabu organizacyjnego Lotniczych Mistrzostw Świata Red Bull Air Race Gdynia. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty w środowisku międzynarodowym z obszaru nowych technologii. Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy, który powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. smart cities. Na co dzień jest zwolennikiem aktywnej formy spędzania wolnego czasu, triatlonista.

Dorota Braziewicz

Dyrektorka Programu Explory– jednej z największych inicjatyw skierowanych do zdolnej młodzieży w Polsce. W latach 2016-2021 pełniła funkcję Koordynatorki Konkursu Naukowego Explory oraz Programu Mentorskiego Explory. Przez ponad 9 lat koordynowała wymiany międzynarodowe młodzieży w ramach Programów: Młodzież, Młodzież w Działaniu, Erasmus + oraz workcamps. Powołała do życia Stowarzyszenie „F jak Wszyscy” mające na celu animację kulturalną społeczności warszawskiego Grochowa i przez 4 lata pełniła funkcję wiceprezeski Stowarzyszenia. Z wykształcenia polonistka i filmoznawczyni. W swojej pracy najbardziej ceni możliwość tworzenia nowych programów edukacyjnych wspierających rozwój utalentowanej młodzieży.

Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją cyfrową, informacyjną i medialną dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Kieruje Komitetem Dialogu Społecznego KIG oraz przewodniczy radzie Fundacji Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dla dzieci z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Jest jednym z inicjatorów projektu „Oczyszczalnia” realizowanego przez think tank Laboratorium Więzi, promującej personalizm oraz dialog jako kluczową wartość społeczną i kompetencje. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem oraz doktorem nauk społecznych.

prof. UAM, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów dotyczących edukacji oraz dyskryminacji i przemocy motywowanej stereotypami. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Sekcji Pedagogiki Krytycznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Zespołu ds. Audytu i Monitoringu Równości oraz Różnorodności UAM.

Współpracowniczka instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Członkini Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania oraz Zespołu sterującego polityki oświatowej dla miasta Poznania 2030. Przewodnicząca rady Fundacji Ja,Nauczyciel, wiceprezeska Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Autorka publikacji naukowych, między innymi: Niegodne historii? (2015), Gender w podręcznikach (2016), Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży (2019), Młode wartości. Jakiego świata chce pokolenie Z reprezentujące obszar ICT i STEM? (2022) – a także popularnonaukowych artykułów i materiałów edukacyjnych.

Katarzyna Dacy-Ignatiuk

Nauczycielka geografii w liceum i technikum. Ma za sobą 30 lat praktyki, z tego 21 jako nauczyciel dyplomowany. Tutorka, ambasadorka Wiosny Edukacji. Autorka publikacji z zakresu dydaktyki geografii, programów autorskich i innowacji pedagogicznych.**  Współorganizatorka  kilku wypraw szkolnych w miejsca nieoczywiste (m.in. Iran, Indie, Sri Lanka). Poszukiwaczka nowych rozwiązań edukacyjnych, które z entuzjazmem wdraża. Zwolenniczka odejścia od szkolnej „kultury nauczania” na rzecz wspomagania procesu uczenia się, doceniania uczniów, a nie ich oceniania oraz uczenia się przez działanie. Przyrodnik z pasją. Kocha poznawać świat doświadczając go, szczególnie lubi piesze wędrówki po górach. Jest przewodnikiem beskidzkim.

Małgorzata Flis

Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu, nauczycielka historii, doradca zawodowy, trenerka, coach i tutor. Z edukacją związana od 24 lat, w tym 14 lat na stanowisku kierowniczym. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania własnym rozwojem zawodowym, przywództwem dla uczenia się i rozwoju indywidualnego. Pasjonatka wystąpień publicznych, słowa mówionego i rozwoju osobistego. Aktywnie działa w przestrzeni edukacyjnej w obszarach takich jak: przywództwo edukacyjne, zarządzanie zmianą, tworzenie autorskiego modelu placówki, mistrzowski warsztat pracy dyrektora – lidera. Zwolenniczka szkoły opartej na relacjach i budowaniu wspólnoty. Propagatorka modelu pracy szkoły  bazującej na energii, inicjatywie  i komunikacji społeczności szkolnej. Wyznaje zasadę, mówiącą, że razem można więcej, lepiej, skuteczniej!

Renata Frankowska

Nauczyciel chemii, fizyki, specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Od 15 lat zajmuje stanowiska kierownicze w szkole, łącząc pasję nauczania z umiejętnościami zarządzania placówką. Ambasadorka Wiosny Edukacji, inicjatorka zmian w przestrzeni szkolnej, metod nauczania oraz relacji uczeń-nauczyciel. Autorka Programu Innowacji Pedagogicznej „BIURO PRACY EKSPERCKIEJ”. Pomysłodawczyni i realizatorka warsztatów doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Pozyskać ucznia – w przyszłości pracownika”. Jej celem jest stworzenie szkoły na miarę XXI wieku, w której najważniejszy jest uczeń, w której wszyscy mają do siebie zaufanie, szkoły relacyjnej i kompetencyjnej.

Tomasz Gajderowicz

Adiunkt w Katedrze Ekonomii Edukacji i Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, Wiceprezes Fundacji Naukowej Evidence Institute. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy. Poza fascynacją metodami „zaglądania w duszę”, jest pilotem samolotowym oraz miłośnikiem nurkowania.

Oktawia Gorzeńska - członek projektu Projektujemy przyszłość. Edukacja

Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska – autorka książki „Projekt zmiana – od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole – warsztatownik”. Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Doradczyni dyrektorów i szkoleniowiec w ogólnopolskich programach edukacyjnych w zakresie przywództwa i innowacji. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Współtwórczyni #ProjektZMiana.  Członikini Rady Programowej Fundacji Orange. Jutronautka 2022 według Gazety Wyborczej. Autorka koncepcji ścieżki doradczo-szkoleniowej dla dyrektorów i wicedyrektorów programu „Dziecko z pasją”, doradczyni dyrektorów-mentorów.

Marina Hulia

Pisarka, społeczniczka, opiekunka mieszkających w Polsce rodzin czeczeńskich, nauczycielka, laureatka m.in. Nagrody imienia Ireny Sendlerowej, Rosjanka urodzona na Ukrainie, od 29 lat żyje i pracuje w Polsce.

Andrzej Janczewski

Nauczyciel informatyki i języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym oraz fotografii w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wielkopolskim, współzałożyciel No Borders Band, ojciec dwóch synów. Od 25 lat poszukuje szkoły idealnej. Wciąż wierzy, że może nią być szkoła publiczna.

Agnieszka Jankowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, współtwórczyni warsztatów i studium rozwoju metodycznego dla nauczycieli polonijnych, realizatorka projektu „Lokalne inspiracje edukacyjne” w Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie, absolwentka szkoły trenerów biznesu i doradców personalnych. Pasjonatka rozwoju i edukacji – nauczycielka z trzydziestoletnim stażem nieustannie poszukująca nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, od lat inspirowana między innymi pedagogiką zabawy w PSPiA KLANZA. Współautorka rozdziału „Jedynkowa Akademia Kreatywności. Przestrzeń edukacyjnych okazji I twórczego potencjału” w publikacji „Szkoły poza horyzont” pod red. Jerzego Hausnera i Magdaleny Jelonek. Prelegentka webinariów i konferencji dotyczących zarządzania zmianą i budowania kultury współpracy w szkole.

Konrad Jurga

Prezes firmy Roboklocki®, kierownik projektu MT+ (Manufacturing Technologies and more) i przedstawiciel JRS.SHOW – czyli programu JAK ZOSTAĆ OPERATOREM ROBOTA? Na koncie ma doświadczenie w postaci ponad 25 000 godzin zajęć dydaktycznych z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących robotyki, programowania, bezpieczeństwa, jak również komunikacji.

Rafał Juszczyk

Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Uczył przez wiele lat w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, gdzie w  2014 roku został nominowany przez uczniów do nagrody „Nauczyciel Roku” w plebiscycie „Gazety Wyborczej” – w głosowaniu zajął ostatecznie 2 miejsce. Od 1 września 2014 roku w wyniku konkursu powołany został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu im. kontradmirała Xawerego Czernickiego znajdującej się w gminie Kosakowo. Na stanowisku dyrektora charakteryzuje go otwartość, dialog i innowacyjność, a do tej ostatniej bardzo motywuje nauczycieli. Z każdym rokiem szkolnym w szkole w Pogórzu realizowane są kolejne innowacje pedagogiczne, których liczba w roku szkolnym 2021/2022 wynosi już 33. W lutym 2018 roku otrzymał tytuł „Osobowości Roku 2017” powiatu puckiego w kategorii Samorządność Społeczna i Lokalna w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”. We wrześniu 2020 roku otwarto nowy budynek szkoły, w której projektowaniu i wyposażaniu czynnie uczestniczył dyrektor Juszczyk i dzięki zastosowaniu zdobyczy neurodydaktyki powstało nowoczesne miejsce pełne nowoczesnych technologii. Dyrektor prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Tomasz Kołodziejczyk

Tomasz Kołodziejczyk – socjolog, terapeuta, ekspert programu „Szkoła ucząca się” Centrum Edukacji Obywatelskiej, współautor programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, pracuje terapeutycznie z młodzieżą oraz wspiera rodziców, wychowawców, nauczycieli w budowaniu dobrych relacji i przezwyciężaniu pojawiających się trudności.

dr Łukasz Kosiński

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, szkoleniowiec i wykładowca akademicki. W edukacji ważne jest dla niego akcentowanie wychowania obywatelskiego, współpracy i odpowiedzialności za decyzje i działania. Autor i realizator kilkudziesięciu projektów edukacyjnych dotowanych m.in. przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Urząd Miasta Bydgoszczy. Przez 10 lat opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Założyciel Akademii Młodych Dyplomatów w Bydgoszczy. Uczestnik prac zespołów zajmujących się opracowaniem i realizacją strategii w obszarze edukacji. Przez kilka lat – główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od blisko 5 lat dyrektor ODN, w którym z powodzeniem wdrożył i realizuje zasady zarządzania turkusowego. Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży wyróżniony m.in. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka UNICEF.

Agata Karolczk-Kozyra

Dyrektor szkoły oraz dyplomowana nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, trener szkoleniowiec, edukator, coach. W zawodzie od 2001 roku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonatka nauczania aktywnego zgodnego z ideami Konfucjusza i poglądami Janusza Korczaka. Zafascynowana wykorzystywaniem zagadnień biznesowych w edukacji i zarządzaniu szkołą. Zwolenniczka szkoły relacyjnej, w której każdy członek społeczności jest ważny. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wskazywanie im przydatności zdobywanej wiedzy i umiejętności w przyszłym życiu. Współpracuje z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli z całego kraju. Autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista” www.kreatywnypolonista.blogspot.com. Finalistka ogólnopolskich konkursów „EDUINSPIRATOR”, „NAUCZYCIEL JUTRA” i „NAUCZYCIEL ROKU” 2021. Współautorka podręczników do języka polskiego dla szkoły podstawowej „ZamieńMy słowo”.

Anna Kordzińska

Psycholożka, oligofrenopedagożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Wieloletnia pracownica poradni psychologiczno-pedagogicznej z doświadczeniem w pracy jako psycholożka szkolna. Autorka publikacji psychologicznych, w tym wielu scenariuszy zajęć dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Podczas pierwszego roku pandemii pełniła dyżury telefoniczne, udzielając wsparcia potrzebującym. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży.

Artur Krawczyk

Od 18 lat aktywnie działa w edukacji, zajmując się rozwojem umiejętności cyfrowych i aktywizującymi metodami dydaktycznymi. Na co dzień jest Dyrektorem Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Dydaktyk, pasjonat edukacji i entuzjasta technologii cyfrowej. Jako menedżer projektów międzynarodowych i kilkudziesięciu krajowych projektów edukacyjnych oraz jako jedyny polski uczestnik programu International Visitor Leadership Programme 21st Century ChangeMakers, realizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w 2019 r., zdobył doświadczenia, którymi dziś dzieli się, wspierając kadrę pedagogiczną i zarządzającą w szkołach w całym kraju. Współtworzy #projektzmiana, w tym między innymi podcasty o edukacji inaczej.

Dorota Kujawa-Weinke

Dorota Kujawa- Weinke- trenerka, edukatorka i mentorka w programach i szkoleniach dla nauczycieli poświęconych pracy z błędem, ocenianiu, motywacji, organizacji lekcji.  Współtwórczyni podręczników do języka polskiego do szkoły podstawowej ,,ZamieńMy słowo.” Prowadzi bloga edukacyjnego www.inspirowniaedukacyjna.blogspot.com. Otrzymała tytuł Edukatora Roku 2020 w edycji online.

prof. dr hab. Roman Leppert

Pedagog, pracuje na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie kieruje studiami doktoranckimi w zakresie pedagogiki. Redaktor naczelny czasopisma Przegląd Pedagogiczny, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w ramach Komitetu kieruje pracami Sekcji Pedagogiki Ogólnej. Od dwóch lat prowadzi „Akademickie zacisze”, w ramach którego odbył ponad pięćdziesiąt rozmów z teoretykami i praktykami edukacji, transmitowanych na Facebooku i YouTube. Uprawia i propaguje pedagogię pozytywną.

Anna Machocka

Nauczycielka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od 2010 roku koordynatorka programu „Sprężyna” – nauczanie obcokrajowców języka polskiego. Pracuje w 1 Społecznym L. O. „Bednarska” w Warszawie.

Aleksandra Mikulska

Dyrektorka Autorskiej Szkoły Podstawowej NAVIGO Wrocław. Nauczycielka  języka polskiego z  25-  letnim stażem. Przez 13 lat dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu (z klasami integracyjnymi). Trenerka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadząca warsztaty z nauczycielami i dyrektorami. Ekspertka i trenerka w licznych programach edukacyjnych m.in. Aktywna Edukacja, Cyfrowobezpieczni, Przywództwo Edukacyjne, Akademia Liderów Oświaty, Szkoła dla Innowatora. Trenerka międzynarodowego programu kształcącego kreatywność i współpracę w grupie – Odyseja Umysłu. Autorka scenariuszy zajęć dla uczniów w programach Cyfrowobezpieczni i Światowy Wrocław.

Wiesława Mitulska

Wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej, terapeutka pedagogiczna, edukatorka, mentorka i trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i webinarów. Pracowała z dziećmi bez ocen, podręczników i ćwiczeń, według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka. Pasjonuje ją praca metodą projektu oraz wprowadzanie dzieci w świat myślenia wizualnego i innych strategii skutecznego uczenia się.  Jest autorką bloga o tematyce edukacyjnej  – Mamy w planie kodowanie oraz strony  dla rodziców i nauczycieli – Pomysłowa szkoła domowa. Współpracowała z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej i OK zeszytu. Jest ambasadorką ruchu Wiosna Edukacji i ekspertką Fundacji Plan Daltoński. Należy do społeczności Superbelfrów RP.

dr Marta Grześko-Nyczka

Pedagożka, nauczycielka akademicka w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rodziny i szkoły jako podstawowych środowisk wychowawczych. Inicjatorka i realizatorka wielu projektów w zakresie rozwoju kompetencji miękkich oraz szkolenia kadry pedagogicznej, także w warunkach międzynarodowej współpracy. Trenerka i pasjonatka edukacji pozaformalnej, wdrażająca z entuzjazmem jej założenia w kształceniu na każdym szczeblu. Główną motywacją podejmowanych przez nią działań jest troska o zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju jednostek oraz wspieranie harmonijnego życia w społeczeństwie. Skuteczności w dokonywaniu zmian społeczno-kulturowych upatruje w popularyzacji idei NVC (Porozumienia bez Przemocy). Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką pedagogiczną oraz działalnością społeczną.

Agnieszka Ogiegło

Nauczycielka dyplomowana matematyki i wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Ambasadorka programu eTwinning w województwie dolnośląskim. Egzaminatorka, konsultant ds. nauczycieli matematyki w Oleśnicy i doradca metodyczny w Wałbrzychu. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK oraz kompetencji kluczowych. Realizowała i realizuje projekty grantowe takie jak: Superkoderzy, Meet and Code, działaj lokalnie, Cyfrowobezpieczni, Konstruktorzy Marzeń. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowoczesnych technologii w nauczaniu, z programowaniem włącznie.

Marcin Perfuński

Mąż Ani, tata pięciu córek, influencer i redaktor w dużym wydawnictwie. Od 2014 roku prowadzi bloga www.supertata.tv, gdzie dzieli się radością posiadania rodziny wielodzietnej. Często występuję gościnnie na konferencjach i w mediach jako ekspert od rodziny. Według rankingu Hash.fm jest jednym z najbardziej wpływowych influencerów parentingowych. W 2018 roku wygrał plebiscyt miesięcznika „Mamo, To Ja” na Idealnego Tatę, zdobywając więcej głosów niż Jurek Owsiak, Kuba Błaszczykowski czy Przemek Saleta. W każdy poniedziałek w godz. 21-23 prowadzi audycję Strefa Rodzica w Polskim Radiu Dzieciom. Jest członkiem Rady Rodziców programu edukacyjnego Asy Internetu, prowadzonego przez Google i Fundację Szkoła z Klasą, a także członkiem Rady Doradczej Rodziców NASK-PIB.

Agnieszka Pilch

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, menedżer oświaty, trener Myślenia Krytycznego III stopnia, „Szkoły Kompetencji”, nauczyciel. Autorka projektów oraz specjalistka w zakresie ich rozliczania m.in. EFS, ERASMUS, Fundusz Wyszehradzki.  Prelegentka wydarzeń edukacyjnych np. Szkoła dobrze zorganizowana – Cyfrowobezpieczni.pl w Warszawie. Autorka webinarów dla dyrektorów, nauczycieli przyrody i wf. Współautorka publikacji pt. „Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym”, blogerka.

Ewa Radanowicz

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Goleniowie. Do 31 sierpnia 2021 r, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016 r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Członkini społeczności The Global Change Leader Ashoka. Doradca, konsultant, ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych. Wizjoner, trener, angażujący przywódca wspierający rozwój szkół i przedszkoli od diagnozy aż po wdrożenia nowoczesnych planów rozwojowych. Współinicjatorka ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji, ogólnopolskiego programu „Tu dba się o DOBROSTAN” oraz kampanii społecznej „O co chodzi w szkole”. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę” i współautorka poradnika ORE dla dyrektorów i nauczycieli „Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji”, poradnika do autodiagnozy „Tu dba się o DOBROSTAN”. Współautorka ekspertyzy dla IBE pt. „Działająca Szkoła” dotyczącej kształtowania kompetencji społecznych w szkole.

Łukasz Ratajczyk

Nauczyciel, trener pływania z 22-letnim stażem, który specjalizuje się w tematyce BHP, ekonomii, pływaniu, zarządzaniu oświatą. Pracuje jako nauczyciel, zarządza szkołą podstawową i przedszkolem. Prowadzi również szkółkę pływacką i jest jednym z prekursorów pływania w Pleszewie. Sam o sobie pisze: „Uwielbiam tworzyć praktycznie, zamieniam myśli w realizację. Moja koncepcja pracy opiera się na wysłuchaniu potrzeb pracowników i uczniów, a przez to ich realizacji i zadowolenia. Pracuję praktycznie na terenie całej placówki. Moi pracownicy i uczniowie to moja załoga, a załoga zżyta ze mną to mój motor do pracy. Interesuje się historią, sportem- bieganiem, pływaniem, narciarstwem. Mieszkam w Pleszewie, pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Kuczkowie.”

Dorota Suchacz

Prawnik, filolog angielski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr W. Pniewskiego w Gdańsku. Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, coach i trener. Jest doradcą metodycznym i koordynatorem sieci dyrektorów województwa pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli. Specjalizuje się w prawie oświatowym, wspomaganiu sprawnego zarządzania oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniu zmianą dla rozwoju i wzmacniania placówek edukacyjnych.

Anna Szulc

Nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym  w Zduńskiej Woli, nauczycielka akademicka. Laureatka Konkursu Nauczyciel – mediator (2016), mediatorka, tutorka, autorka książki Nowa szkoła (2019), współautorka Statutu nieumarłego (2021). Organizatorka cyklicznej Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA w Zduńskiej Woli. Prelegentka FORUM DLA EDUKACJI (Senat RP 2021). Uczestniczka ruchu Budzącej się Szkoły. Od ponad osiemnastu lat stosuje wypracowane metody pracy, które znacząco różnią się od znanych i powielanych od dziesięcioleci metod w polskich szkołach. Podstawą zmian jest znajomość języka NVC i wiedza o efektywnych metodach uczenia się.

Artur Tutka

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, z 24 letnim doświadczeniem zawodowym. Realizuje projekty społeczne ze swoimi uczniami, wśród których można wymienić: projekt PollutionFinder – dron smogowy, projekt BeeApp (inteligentna pasieka na miarę XXI wieku), projekt Aleja Czystych serc (wirtualny spacer po najstarszym cmentarzu w Polsce, który znajduje się w Jarosławiu), ZheltaK6 (personalizowana klawiatura dla osób niepełnosprawnych, niewidzących, programistów i graczy komputerowych) oraz projekt Szczęście z plastiku (ręka 3D dla dzieci z dysfunkcjami i amputacjami).

Julian Wąsek

Pomysłodawca i Prezes Zarządu Fundacji Szkoła 2.0. Wieloletni działacz społeczny, zaangażowany inicjatywy związane z edukacją, społeczeństwem obywatelskim i zdrowiem psychicznym. W latach 2019-2021 radny Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Współtwórca Raportu o stanie zdrowia psychicznego uczniów w trakcie zdalnego nauczania oraz programu Koleżeńskiej Pomocy Psychologicznej. Za swoje działania w 2022 roku został wyróżniony przez magazyn Forbes w ramach listy 25 under 25.

Jędrzej Witkowski

Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji. Z CEO związany od 2005 roku, od 2018 jest jego prezesem. Ekspert edukacyjny, z wykształcenia doktor socjologii i politolog. Zajmuje się m.in. strategiami wprowadzania oddolnych zmian w szkołach, rozwojem kompetencji przyszłości oraz edukacją obywatelską i edukacją o polityce. Autor publikacji, programów i materiałów edukacyjnych. Absolwent Leadership Academy for Poland.

Jan Wróbel - członek projektu Projektujemy przyszłość. Edukacja

Jan Wróbel

Dziennikarz, publicysta, nauczyciel historii, współzałożyciel 1 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie, dyrektor tej szkoły w latach 2004 – 2013. Współpracownik Radia TOK FM oraz Dziennika Gazety Prawnej. Autor i współautor podręczników szkolnych oraz książek popularyzujących historię. Ostatnio wydał „Grunwald 1410. Świętością nie wygrasz” oraz bajkę „Nie było telefonów? O ojcach, córkach i wynalazkach”.