W ramach projektu „Projektujemy przyszłość. Edukacja” będą działać dwie grupy eksperckie:

Podstawa programowa

Koordynator prac grupy: Jan Wróbel

W skład grupy wejdzie około 30 nauczycieli, którzy będą animować ramy nowej podstawy programowej. Prace będą przebiegać w zespołach międzyprzedmiotowych, koncentrujących się z zasady nad podstawą programową dla kilku przedmiotów naraz. Wypracowana przez grupę nowa, ramowa podstawa programowa, będzie poddawana konsultacjom z kolejnymi nauczycielami i nauczycielkami. Co ważne, postanowienia dotyczące ustaleń w podzespołach grupy będą harmonizowane między poziomami edukacji (starsze klasy szkoły podstawowej, klasy szkół szczebla średniego).

Szkoła kompetencji

Koordynator prac grupy: Oktawia Gorzeńska

W grupie eksperckiej pracować będą przedstawiciele i przedstawicielki świata edukacyjnych praktyków, uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów i biznesu. Jej celem będzie między innymi wypracowanie praktycznych materiałów służących:

  • dyrektorom szkół w tworzeniu koncepcji rozwoju placówki oraz planów pracy, a także nadzoru pedagogicznego sprzyjającego rozwijaniu edukacji opartej na kształtowaniu kompetencji,
  • nauczycielom w codziennej pracy z uczniami w ramach lekcji (strategie, metody, formy i praktyki wzmacniające rozwijanie kompetencji),
  • ośrodkom doskonalenia nauczycieli i samorządom we wspomaganiu środowiska edukacyjnego w obszarze rozwijania kompetencji.